Hakkında

BİYOGRAFİ
Vezirköprü'de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. MEB'e bağlı değişik okullarda öğretmen olarak çalıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde görev yaptı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Prof. Dr. Ali Bulut Prof. Dr. Ali Bulut
AKADEMİK
KİTAPLAR
Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Belâgat Meânî Beyân Bedî‘, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2013.
el-Belâgatü’l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el-Bedî̒, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
Belâgat-i Müyessera, Meânî – Beyân – Bedî̒, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2015.
Belâgat Terimleri Sözlüğü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2015.
Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar, Arapça-Türkçe Türkçe Arapça, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
el-Kavâidü’l-Müşeccia Sarf I-II, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), 1. Baskı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
el-Kavâidü’l-Müşeccia Nahiv I-III, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), 3. Baskı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
el-Kavâidü’l-Müşeccia, I-III, (Halil İbrahim. Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2011,2012, 2013, 2014.
İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş İkinci Kitap, (Editörler: Musa Yıldız - Nurettin Ceviz - Soner Gündüzöz), (Ali Bulut 21-23. Üniteler), Grafiker Yayınları, Ankara 2012.
Hamza b. Turgut el-Aydınî ve el-Hevâdî fî Şerhi'l-Mesâlik İsimli Eseri, Etüt Yay., Samsun, 2009.
“Hicrî İlk Üç Asırda Kur’ân Filolojisine Dair Eser Veren İlim Adamları ve Eserleri” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1999.
“Sîbeveyh’in el-Kitâb’ında Ele Aldığı Bazı Nahiv Konuları İşleme Yöntemi ve Koyduğu Kurallar” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Samsun 2003.
Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Eskişehir 2010.
Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Eskişehir 2010.
Sultan Memdûh’un Eserleri II, Münîbî Dîvânı, (Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Siirt Valiliği Yayınları Siirt 2013, (Ali Bulut: II, 523-551).
Şeyh Muhammed el-Hazîn ve Dîvânı, (Muğîsiddin Aydın’la birlikte), Ravza Yayınları, İstanbul 2016.
Bedîʻ İlmi, İfav yay., İstanbul 2016.
Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim, Furkan Yayınevi, İstanbul 2016.‎
“Arapçanın Özellikleri: el-Ezherî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, ‎Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, ‎‎896-897.‎
“Dilin Kökeni: İbn Sîde”, Bize Yön Veren Metinler I-II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 899-901.‎
‎“Kelime Bilgisine Giriş: Halîl b. Ahmed”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev ‎Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul ‎‎2014, II, 902-903.‎
‎“Lugate Giriş: İbn Düreyd”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 903-906.‎
‎“Önsöz: el-Cevherî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık ‎Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 906-907.‎
‎“Lugate Giriş: İbn Fâris”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 907-908.‎
‎“Beyân İlmi: Abdülkâhir el-Cürcânî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, ‎Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, ‎‎913-914.‎
‎“Meânî ve Beyân İlimleri: es-Sekkâkî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev ‎Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul ‎‎2014, II, 914-915.‎
‎“Sözün Belâgati: Hatîb el-Kazvînî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, ‎Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, ‎‎915-917.‎
‎“Yazarlık Üzerine: Ziyâuddin İbnu’l-Esîr”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev ‎Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul ‎‎2014, II, 917-918.‎
‎“Bilge ve Âlimlerin Yaptıkları Belâgat Tariflerinin Yorumlanması: el-Askerî”, Bize ‎Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek ‎Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 921-923.‎
“Atasözü: el-Meydânî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 942-944.‎
“Bâkûlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 165.‎
“Fetânî, Ahmed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 449-450.
‎“Hamza b. Turgut Aydınî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 528-‎‎529.‎
‎“Haydarî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 549-550.‎
‎“İbnü’l-Haccâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 609-610.‎
‎“Kâbâdû”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 698.‎
‎“Mes’adî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 258-259.
‎“Müneccid, Selâhaddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 341-342.
“Hûrî, Raîf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 567-568.
“el-Hâlidî, Rûhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 518-519.
“Sâmerrâî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 470-471.
“Şerkâvî İkbâl, Ahmed b. Abbas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 561-562.
“Tablâvî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 575-576.
“Betâvirî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 191-192.
İslam Medeniyetinden Örneklerle Kişiliği İnşa Etme Sanatı, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2017.
Câhiliyeden Günümüze Arapça Edebî Metinler ve Çözümlemesi, (Suliman Alomirat’la ‎birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2017.‎
Ayet ve Hadisler Işığında Gönül Sohbetleri, Çamlıca Yayınları., İstanbul 2017.‎
“Yûnus b. Habîb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XLIII,. 606-607.
MAKALELER
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Bulut, Ali, “Sîbeveyh’in Hayatı ve el-Kitâb’a Yönelik Bazı Eleştiriler” Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, s. 115-138, (2008).
Bulut, Ali, “Sîbeveyh’in el-Kitâb’ında Cümle Tahliline Dair Kavramlar”, Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, (2008).
Bulut, Ali – Keskiner, Osman, “Hicrî IV. Asır Arap Edebiyâtının Önde Gelen Üç Büyük İnşâ Kâtibi; İbnü’l-Amîd, Sâbî, İbn Abbâd ve Risâlelerinden Örnekler” Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, (2008).
Bulut, Ali, “Kur’ân-ı Kerîm’de İtnâb Üslûbu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume 3, Issue 11, Spring 2010, s. 183-205.
Bulut, Ali, “Selâhaddin el-Müneccid ve Tahkik İlmindeki Yeri”, Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 11, (2013/1), s. 71-86.
Bulut, Ali, “Mansûr et-Tabelâvî, Hayatı, Eserleri ve “Nazmü'l-istiâre“ Adlı Manzûmesi“, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 23 (2013-2), s. 23-36.
“el-İktibâs fi’l-Edebi’t-Türkî”, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 27 (2015-2), s. 131-144.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Bulut, Ali, “Arapça ve Türkçe'de İsim-Fiil Ünlem Karşılaştırması Üzerine Bir Deneme“, EKEV Akademi Dergisi, Yıl IX, Sayı 22, s. 225-244 (2005).
Bulut, Ali, “İsraf Kavramı Bağlamında Kur'ân'daki Çokanlamlı Kelimelerin Türkçe’ye Çevirisi Sorunu“, Diyanet İlmî Dergi, Cilt 42, Sayı 1, s. 79-94 (2006).
Bulut, Ali, “Abdulhamîd el-Kâtib’in Risâlelerinde İktibas Sanatı “Tâat Risâlesi” Örneği, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 4, s. 247-267 (2007).
Bulut, Ali, “Ali Câmi Efendi’nin el-Murtecâ alâ Kasîdeti Durr-i Musaffâ Adlı Eseri, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 4, s. 269-312 (2007). Bulut, Ali, “Cahiliye Şiirinde Bazı Dînî Motifler“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18-19, s. 213-235 (2005).
Bulut, Ali, “Yûnus b. Habîb ve Nahivdeki Yöntemi“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18-19, s. 237-264 (2005).
Bulut, Ali, “Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na‘tı“. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl V, Sayı 18, s. 33-46 (2005).
Bulut, Ali, “İbn Madâ'nın Arap Dilindeki Âmil Nazariyesine Yönelik Bazı Eleştirileri“, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl VI, Sayı 23, s. 61-74 (2006).
Bulut, Ali, “Ebû Ubeyde'nin Mecâzü'l-Kur'ân'ına Yönelik Bazı Eleştiriler“, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl IV, Sayı 15, s. 63-76 (2004).
Bulut, Ali, “el-Ferrâ’nın, Meânî’l-Kur’ân’ında Kullandığı Kûfe Dil Okulu’na Ait Terimler“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14-15, s. 323-340 (2002).
Bulut, Ali, “Kur'ân Filolojisine Dair İbn Abbâs'a Nisbet Edilen Üç Eser“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 20-21, s. 279-297 (2005).
Bulut, Ali, “Kur’ân Filolojisiyle İlgili Üç İlim Dalı (Garîbü’l-Kur’ân, Meânî’l-Kur’ân, İ’râbu’l-Kur’ân) Ve Bu Dallarda Eser Veren Müellifler (Hicrî İlk Üç Asır)“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12-13, s. 391-408 (2001).
Bulut, Ali, “Nahiv Terimlerinin Ortaya Çıkış Süreci” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VIII, Sayı 2, s. 89-104 (2008).
Bulut, Ali, “Arap Edebiyatında Berâat-i İstihlâl Sanatı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, Sayı 1, s. 77-88 (2008).

Diğer makaleler
Bulut, Ali, “Nahvin Kolaylaştırılması“ Şevki Dayf, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 3, s. 203-221 (2007).
Bulut, Ali, “Nahiv Eserlerinde Takip Edilen Yöntemler”, (Tercüme), Gânim Kadûrî el-Hamd, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VIII, Sayı 1, s. 375-387 (2008).
Bulut, Ali, Hamza b. Turgud Aydınî ve Belâgate Dair “el-Hevâdî fî Şerhi'l-Mesâlik“ Adlı Eseri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 22-23, s. 275-291 (2007).
BİLDİRİLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
Bulut, Ali, “Arapça Öğretiminin Genel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri”, “Yabancılara Arapça Öğretiminde Ortaya Çıkan Problemlere Muasır Bakış” Azerbeycan / Bakü 2008, s. 100-113.
“Hamza b. Durgûd el-Aydinî ve kitâbühü’l-müsemmâ el-Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik”. Mu’temeru’l-lugati’l-Arabiyye beyne’l-izdihâr ve’l-inhisâr, el-Meclisü’l-âlemî li’l-lugati’l-Arabiyye, 24-25 Mayıs 2011, Beyrut, Lübnan.
“Et-Tecribetü’t-Türkiyye fî ta‘lîmi’l-lugati’l-Arabiyye kadîmen ve hadisen”, Mu’temeru el-luga ve’l-avleme, Câmiatü’l-Muntûrî, 28-29 Mayıs 2012, (ed-Dirâsâtü’l-lugaviyye, muhâdarârtü’l-mülteka’devlî, el-Luga ve’l-avleme, yevmey 28-29 mây 2012, s. 253-262, Konstantine, Cezayir).
“Talîmü’l-lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ el-yevm”, Mu’temeru’l-Lugati’l-Arabiyye, cisri’t-tevâsuli’l-hadârî… el-vâkı ve’t-tumûhu’l-müstakbelî, Câmiatü’l-ulûm ve’t-teknûlucyâ, 19-20 Mart 2013, Sana, Yemen.
“Eseru’l-Kur’âni’l-Kerîm fi’l-edebi’t-Türkî, el-İktibâs mine’l-Kur’ân-‘l-Kerîm fi’l-edebi’t-Türkî” (Kur’ân-ı Kerîm’in Türk Edebiyatına Etkisi, Türk Edebiyatında Kur’ân-ı Kerîm’den İktibas), Mu’temeru müsâhemetü’d-dirâsâti’l-Kur’âniyye fî isrâi’l-bahsi’n-nakdiyyi’l-edebî ve’l-lugavî, Câmiatü’d-duktûr Yahyâ Fâris bi’l-Midiyye, 22-23 Nisan 2014, Midiyye, Cezayir.
“Tedrîsü’l-lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ el-yevm”, 18 Aralık Dünya Arapça Günü Uluslar arası Paneli, 18.12.2014, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
El-Lugatü’l-Arabiyye fî Türkiyâ ke-hidme umûmiyye mine cli terkıyeti’l-mevridi’l-beşerî, Mu’temeru’l-müessese beyne’l-hidmeti’l-umûmiyye ve idârati’l-mevâridi’l-beşeriyye, Büleyde Üniversitesi 2 – Lûvinis Ali, Cezayir, 17-18 Kasım 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Bulut, Ali, “Filolojik Tefsirle Rivâyet Tefsirinin Buluşma Noktası” Zeccâc'ın Meâni'l-Kur'ân'ı”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul 2008, s. 313-331.
Bulut, Ali, “Kur’ân-ı Kerim’in Anlaşılmasında Belâgatin Rolü: Tevriye Sanatı Örneği”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İstanbul 2009, s. 67-92.
“Medâ Fâiliyyeti İhtiyari’l-Elfâzi’l-Müştereke Beyne’l-Arabiyye ve’t-Türkiyye fî Talimi’l-Arabiyye li’l-Etrâk Kitâbü’l-Kavâidi’l-Müşeccia Enmûzecen”, “Meâlim alâ Tarîkı Teysîri Talimi’l-Lugati’l-Arabiyye li’t-Talebeti’l-Etrâk, 18.01.2018, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.

Yayındaki Eserler

Ali Bulut'a ait yayındaki eserlere Ali Bulut Eserleri Kitapyurdu Sayfasıadresinden de ulaşabilirsiniz.
İslam Medeniyetinden Örneklerle Kişiliği İnşa Etme Sanatı , Ali Bulut
İslam Medeniyetinden Örneklerle Kişiliği İnşa Etme Sanatı
Yayınevi: ÇAMLICA YAYINLARI
• Bu çalışma, kişisel gelişim literatürüne kendi medeniyet birikimimizden bir eser kazandırmayı amaçlamaktadır. • Kitapta ilk defa duyup, ilgi ve beğeniyle okuyacağınız birçok güzel örnek bulacaksınız. • Gayemiz gençlerimize ideal kazandırmak, ideali olanlara da verimli çalışma yollarını göstererek onların elinden tutmaktır. • Diğer bir gayemiz ise gençlerimize kimlik ve şahsiyetlerini kaybetmeden, mânevî değerlerini yitirmeden başarılı olabilmenin yollarını göstermektir. Yani hedefimiz gençlerimizi hem başarılı kılmak, hem de onlara mâneviyat kazandırıp iç huzura ermelerine vesile olmaktır. • Eserdeki temel hareket noktamız, medeniyetimizi inşa eden büyüklerimizin tecrübeleridir. Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere büyüklerimizin edebî güzellikleri, çalışma düzenleri, gayret ve azimlerinden örnekler verilmiştir. • Kişisel gelişime ait, altın değerinde önemli bilgi ve örneklerin toplandığı bu eserin bir “el kitabı” olarak gençlerimize faydalı olacağını ümit ediyoruz.
Ayet Ve Hadisler Işığında Gönül Sohbetleri , Ali Bulut
Ayet Ve Hadisler Işığında Gönül Sohbetleri
Yayınevi: ÇAMLICA YAYINLARI
Baharda yağan yağmur, nasıl kuru otları ve ağaçları yeniden canlandırırsa güzel sözler de insanların ruh ve gönül dünyasını canlandırır, coşturur. Biz de âyet-i kerime, hadis-i şerif ve hikmetli sözlerden oluşan bu eserimizle insanlarımızın gönüllerini canlandırmayı, mâneviyatlarını bir nebze olsun artırmayı hedefliyoruz. Elinizde eser, 20 yılı aşkın bir zamandır çeşitli okullarda, camilerde, dernek ve vakıflarda yaptığımız sohbetleri yeniden gözden geçirip bir kitap haline getirerek insanlarımızla da paylaşmak, toplumumuza fayda sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Alfabetik sıraya göre yazılmış her konuda âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerin yanında evliya ve ulemanın hikmetli sözlerinden de istifade edilmiştir. Yine her konuda âlimler ve evliyanın başından geçen ibretlik olaylar ve kıssalara yer verilmiştir.
Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça , Ali Bulut
Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar Arapça-Türkçe Türkçe-Arapça
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça çeviri teknikleriyle ilgili bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:
• Arapçanın temel konuları içerisinde, çeviride en çok ihtiyaç duyulanlar ele alınmıştır. • Her ünite, genel kurallar, Arapçadan Türkçeye çeviri ve Türkçeden Arapçaya çeviri olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiştir. • Eserde, uzun yıllar boyunca uygulamadaki tecrübelerimize dayanarak, çeviride en çok ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirdiğimiz başlıca Arapça kalıplara da yer verilmiştir. • Arapçadan Türkçeye çeviri kısmında, hem âyet-i kerîmelerden hem de hadis-i şeriflerden örnekler verilmesine gayret gösterilmiş, ancak güncel Arapçadan örnekler de ihmal edilmemiştir. • Türkçeden Arapçaya çevirisi istenen bütün cümlelerin cevap anahtarı, eserin sonunda verilmiştir.
Belagat Terimleri Sözlüğü, Ali Bulut
Belagat Terimleri Sözlüğü
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:
Terimler 743 başlık altında ele alınmıştır. Okuyucunun daha kolay istifade etmesi için terimler alfabetik sıraya göre tertip edilmiştir. Terimlerin Türkçelerinin yanında parantez içerisinde Arapçası da verilmiştir. Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur. Terimlere dair verilen örnekler mümkün olduğunca âyet, hadis ve Arap şiirinden seçilmiş, yeri geldiğinde Arap kelamı ve atasözlerinden de yararlanılmıştır. Birden fazla ismi olan terimlerde en yaygın olan izah edilmiş, diğerl eride alfabetik sırada zikredilerek ilgili maddeye gönderme yapılmıştır. Yeri geldikçe terimler arasındaki irtibattan, benzer ve farklı yönlerden de bahsedilmiştir. Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.
Bedi‘ İlmi , Ali Bulut
Bedi‘ İlmi
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:
• Eserin giriş kısmında bedî‘ ilminin tarihçesinden ve bedîiyyât türü eserlerden bahsedilmiştir. • Sanatların Türkçelerinin yanında parantez içerisinde Arapçaları da verilmiştir. • Muhassinât-ı ma‘neviyyede 50, muhassinât-ı lafziyyede ise 27 sanat zikredilmiştir. • Okuyucunun daha kolay faydalanması için içindekiler kısmının peşinden alfabetik fihrist de hazırlanmıştır. • Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türkçe örnekler de sunulmuştur. • Örnekler âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap şiirinden seçilmiştir. • Verilen örnekler genelde açıklanmıştır. • Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir. • Arapça-Türkçe klâsik ve yeni birçok eserden istifâde edilmiştir.
Cahiliyeden Günümüze Arapça Edebi Metinler ve Çözümlemesi , Ali Bulut
Cahiliyeden Günümüze Arapça Edebi Metinler ve Çözümlemesi
M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Elinizdeki eserin başlıca özellikleri şöyledir:
Seçilen metinlerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edildi. Şiirler dâhil, seçilen metinlerin sade ve anlaşılır olmasına gayret gösterildi. Bütün metinlerin Türkçe çevirisi kitabın sonunda verildi. Kitapta Câhiliye, Sadr-ı İslam, Emevi, Abbasi, Endülüs, Memlük, Osmanlı ve Modern olmak üzere toplam sekiz edebî döneme ait metin bulunmaktadır. Her bir dönem, ikisi nesir, biri de şiir olmak üzere toplam üç metinden oluşmaktadır. Her metinden sonra kelime ve tamlamalar ayrıntılı bir şekilde basit bir üslupla Arapça olarak izah edildi. Kelimelerin izahından sonra alıştırmalar gelmektedir. Alıştırmalar metni anlama ve kavramaya yönelik sorularla başlar. Ardından metinde geçen kelime, kalıp ve cümlelere dair sorularla sarf, nahiv, belagat, sözlü ve yazılı anlatım soruları gelmektedir. Üç ana metinden sonra iki de serbest okuma metni bulunmaktadır. Yine bu metinlerdeki bilinmeyen kelime ve kalıpların açıklaması da Arapça olarak yapılmıştır. Metinler, özellikle de kasidelere ait ses kayıt ve videoların bulunduğu youtube linki metin altında dipnotta verilmiştir.
Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim, Ali Bulut
Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim
Yayınevi: FURKAN KİTABEVİ
Bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:
Bu eser talebe için bir “el kitabı” olarak hazırlanmıştır. Sarf ilmiyle ilgili klasik ve yeni birçok eser incelenmiştir. Arapçadaki hemen hemen bütün fiil bâbları ele alınmıştır. Fiillerin çekimi aksâm-ı sebʻa sırasına göre verilmiştir. İsim ve fiillerin çekiminde Emsile kitabındaki 24 sıyga sistemi kullanılmış, önce fiil sonra da isimlerin çekimi yapılmıştır. Eserin başında isim ve fiillerin tasnifiyle ilgili özet bilgi verilmiştir. Yine önemli görülen yerlerde dipnotla açıklama yapılmıştır. Her fiil çekim tablosunun başında hangi bâbtan olduğuna işaret edilmiş ve fiilin Türkçe karşılığı da zikredilmiştir. Sülâsî fiillerde çekim tablolarının sonuna o bâbtan gelen örnek fiiller tablosu da ilâve edilmiştir. Eserin sonuna “terimler sözlüğü” konmuştur. Elinizdeki eserin sarf ilminde öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesinde talebe kardeşlerimize faydalı olacağı kanâatindeyiz.
el-Belagatü'l-Müyessera Meânî – Beyân – Bedî , Ali Bulut
el-Belagatü'l-Müyessera Meânî – Beyân – Bedî
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Elinizdeki bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:
Belâgat ilminin klâsik ve yeni birçok temel eseri incelenerek hazırlanmıştır. Klâsik tasnife bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. Talebeye belâgat bilgisi verilirken, mâneviyatının da geliştirilmesi hedeflenmiştir. Âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap şiirinin yanında, âlimlerin hikmetli sözlerinden de örnekler sunulmuştur. Konunun daha iyi anlaşılması için bütün örneklerde bilinmeyen kelimeler izah edilmiştir. Her konunun sonunda alıştırmalar verilmiş, bunların cevapları da kitabın sonuna eklenmiştir.
Belagat Meani-Beyan-Bedi , Ali Bulut
Belagat Meani-Beyan-Bedi
Yayınevi : M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:
• Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır. • Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî’ye ait Telhîsu’l-Miftâh’ın tasnîfine bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. • Eserin giriş kısmında belâgat ilminin tarihçesinden, telif edilen önemli eserleri ve müelliflerinden bahsedilmiştir. • Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i şerîflerden de örnekler sunulmuştur. • Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur. • Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.
Belagat-i Müyessera Meani - Beyan - Bedi - Ali Bulut
Belagat-i Müyessera Meani - Beyan - Bedi
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:
• Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır. • Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî’ye ait Telhîsu’l-Miftâh’ın tasnîfine bağlı kalınarak bölümler meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır. • Konu seçiminde tarafımızca telif edilen el-Belâgatü’l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el-Bedî̒ isimli Arapça eser esas alınmış, buradaki konulara bedî ilminde üç konu daha ilave edilmiştir. • Eserin giriş kısmında kısaca belâgat ilminin tarihçesinden, telif edilen önemli eserleri ve müelliflerinden bahsedilmiştir. • Âyet-i kerîme ve Arap şiirinin yanında hadîs-i şerîflerden de örnekler sunulmuştur. • Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur. • Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.
El-Kavaidu'l-Müşeccia - 3 Cilt - Ali Bulut
El-Kavaidu'l-Müşeccia - 3 Cilt
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Yazarlar : Prof. Dr. Ali Bulut, Halil İbrahim Kaçar ,Yard. Doç. Dr. Yılmaz Özdemir
Şeyh Muhammed El-Hazin ve Divanı (Ciltli) - Ali Bulut
Şeyh Muhammed El-Hazin ve Divanı (Ciltli)
Yayınevi : Ravza Yayınları
Derleyiciler: Prof. Dr. Ali Bulut, Muğisiddin Aydın
El-Kavaidu'l-Müşeccia Nahiv 3 Cilt - Ali Bulut
El-Kavaidu'l-Müşeccia Nahiv 3 Cilt
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Bu kitap, Arap dili nahvini (sentaks / söz dizimi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla öğretmeyi hedeflemektedir.
Konular,öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları için, kitabın sonuna her konuyla ilgili test ve cevap anahtarı eklenmiştir.
El-Kavaidu'l-Müşeccia Sarf 2 Cilt - Ali Bulut
El-Kavaidu'l-Müşeccia Sarf 2 Cilt
Yayınevi: M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
Bu kitap, Arap dili sarfını (morfoloji/ biçim bilgisi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla öğretmeyi hedeflemektedir.
Konular, öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları için, kitabın sonuna her konuyla ilgili test ve cevap anahtarı eklenmiştir.
El-Kâfî fi'n-Nahv - Ali Bulut
El-Kâfî fi'n-Nahv
Yayınevi: İFAV YAYINLARI
FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Receb Abdülvehhab'la birlikte kaleme aldığımız el-Kâfî fi'n-Nahv adlı Nahiv (Arapça Dilbilgisi) eseri İFAV yayınlarından çıkmıştır.
•Eserin tamamı Arapça olup alıştırmalıdır.
•Arapça dilbilgisinin temel konuları ele alınmıştır.
•Seçilen metin ve cümlelerin hem öğretici hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edilmiştir.

İletişim

Prof. Dr. Ali Bulut
alibulut55@gmail.com
abulut@fsm.edu.tr

İletişim Adresi : FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi. Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih /İSTANBUL

İletişim Formu

Aşağıdaki formu doldurarak da tarafıma ulaşabilirsiniz.

loading img