Hakkında

BİYOGRAFİ

Samsun/Vezirköprü’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

AKADEMİK

KİTAPLAR

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Belâgat Meânî Beyân Bedî‘, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2013.
el-Belâgatü’l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el-Bedî̒, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
Belâgat-i Müyessera, Meânî – Beyân – Bedî̒, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2015.
Belâgat Terimleri Sözlüğü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2015.
Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar, Arapça-Türkçe Türkçe Arapça, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
el-Kavâidü’l-Müşeccia Sarf I-II, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), 1. Baskı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
el-Kavâidü’l-Müşeccia Nahiv I-III, (Halil İbrahim Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), 3. Baskı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2014.
el-Kavâidü’l-Müşeccia, I-III, (Halil İbrahim. Kaçar ve Yılmaz Özdemir’le birlikte), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2011,2012, 2013, 2014.
İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş İkinci Kitap, (Editörler: Musa Yıldız - Nurettin Ceviz - Soner Gündüzöz), (Ali Bulut 21-23. Üniteler), Grafiker Yayınları, Ankara 2012.
Hamza b. Turgut el-Aydınî ve el-Hevâdî fî Şerhi'l-Mesâlik İsimli Eseri, Etüt Yay., Samsun, 2009.
“Hicrî İlk Üç Asırda Kur’ân Filolojisine Dair Eser Veren İlim Adamları ve Eserleri” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1999.
“Sîbeveyh’in el-Kitâb’ında Ele Aldığı Bazı Nahiv Konuları İşleme Yöntemi ve Koyduğu Kurallar” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Samsun 2003.
Arapça III, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Eskişehir 2010.
Arapça IV, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı (Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Eskişehir 2010.
Sultan Memdûh’un Eserleri II, Münîbî Dîvânı, (Ahmet Turan Arslan editörlüğünde), Siirt Valiliği Yayınları Siirt 2013, (Ali Bulut: II, 523-551).
Şeyh Muhammed el-Hazîn ve Dîvânı, (Muğîsiddin Aydın’la birlikte), Ravza Yayınları, İstanbul 2016.
Bedîʻ İlmi, İfav yay., İstanbul 2016.
Arapça Fiil ve İsimlerde Kolay Çekim, Furkan Yayınevi, İstanbul 2016.‎
“Arapçanın Özellikleri: el-Ezherî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, ‎Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, ‎‎896-897.‎
“Dilin Kökeni: İbn Sîde”, Bize Yön Veren Metinler I-II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 899-901.‎
‎“Kelime Bilgisine Giriş: Halîl b. Ahmed”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev ‎Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul ‎‎2014, II, 902-903.‎
‎“Lugate Giriş: İbn Düreyd”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 903-906.‎
‎“Önsöz: el-Cevherî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık ‎Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 906-907.‎
‎“Lugate Giriş: İbn Fâris”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 907-908.‎
‎“Beyân İlmi: Abdülkâhir el-Cürcânî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, ‎Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, ‎‎913-914.‎
‎“Meânî ve Beyân İlimleri: es-Sekkâkî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev ‎Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul ‎‎2014, II, 914-915.‎
‎“Sözün Belâgati: Hatîb el-Kazvînî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, ‎Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, ‎‎915-917.‎
‎“Yazarlık Üzerine: Ziyâuddin İbnu’l-Esîr”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev ‎Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul ‎‎2014, II, 917-918.‎
‎“Bilge ve Âlimlerin Yaptıkları Belâgat Tariflerinin Yorumlanması: el-Askerî”, Bize ‎Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: Sadık Türker, Kapadokya Meslek ‎Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 921-923.‎
“Atasözü: el-Meydânî”, Bize Yön Veren Metinler II, Derleyen: Alev Alatlı, Editör: ‎Sadık Türker, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları, İstanbul 2014, II, 942-944.‎
“Bâkûlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 165.‎
“Fetânî, Ahmed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 449-450.
‎“Hamza b. Turgut Aydınî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 528-‎‎529.‎
‎“Haydarî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 549-550.‎
‎“İbnü’l-Haccâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 609-610.‎
‎“Kâbâdû”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s., 698.‎
‎“Mes’adî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 258-259.
‎“Müneccid, Selâhaddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 341-342.
“Hûrî, Raîf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 567-568.
“el-Hâlidî, Rûhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 518-519.
“Sâmerrâî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 470-471.
“Şerkâvî İkbâl, Ahmed b. Abbas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 561-562.
“Tablâvî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, s. 575-576.
“Betâvirî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, s. 191-192.
İslam Medeniyetinden Örneklerle Kişiliği İnşa Etme Sanatı, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2017.
Câhiliyeden Günümüze Arapça Edebî Metinler ve Çözümlemesi, (Suliman Alomirat’la ‎birlikte), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2017.‎
Ayet ve Hadisler Işığında Gönül Sohbetleri, Çamlıca Yayınları., İstanbul 2017.‎
“Yûnus b. Habîb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XLIII,. 606-607.

MAKALELER

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Bulut, Ali, “Sîbeveyh’in Hayatı ve el-Kitâb’a Yönelik Bazı Eleştiriler” Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, s. 115-138, (2008).
Bulut, Ali, “Sîbeveyh’in el-Kitâb’ında Cümle Tahliline Dair Kavramlar”, Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, (2008).
Bulut, Ali – Keskiner, Osman, “Hicrî IV. Asır Arap Edebiyâtının Önde Gelen Üç Büyük İnşâ Kâtibi; İbnü’l-Amîd, Sâbî, İbn Abbâd ve Risâlelerinden Örnekler” Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, (2008).
Bulut, Ali, “Kur’ân-ı Kerîm’de İtnâb Üslûbu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume 3, Issue 11, Spring 2010, s. 183-205.
Bulut, Ali, “Selâhaddin el-Müneccid ve Tahkik İlmindeki Yeri”, Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 11, (2013/1), s. 71-86.
Bulut, Ali, “Mansûr et-Tabelâvî, Hayatı, Eserleri ve “Nazmü'l-istiâre“ Adlı Manzûmesi“, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 23 (2013-2), s. 23-36.
“el-İktibâs fi’l-Edebi’t-Türkî”, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, Sayı 27 (2015-2), s. 131-144.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Bulut, Ali, “Arapça ve Türkçe'de İsim-Fiil Ünlem Karşılaştırması Üzerine Bir Deneme“, EKEV Akademi Dergisi, Yıl IX, Sayı 22, s. 225-244 (2005).
Bulut, Ali, “İsraf Kavramı Bağlamında Kur'ân'daki Çokanlamlı Kelimelerin Türkçe’ye Çevirisi Sorunu“, Diyanet İlmî Dergi, Cilt 42, Sayı 1, s. 79-94 (2006).
Bulut, Ali, “Abdulhamîd el-Kâtib’in Risâlelerinde İktibas Sanatı “Tâat Risâlesi” Örneği, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 4, s. 247-267 (2007).
Bulut, Ali, “Ali Câmi Efendi’nin el-Murtecâ alâ Kasîdeti Durr-i Musaffâ Adlı Eseri, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 4, s. 269-312 (2007). Bulut, Ali, “Cahiliye Şiirinde Bazı Dînî Motifler“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18-19, s. 213-235 (2005).
Bulut, Ali, “Yûnus b. Habîb ve Nahivdeki Yöntemi“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 18-19, s. 237-264 (2005).
Bulut, Ali, “Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na‘tı“. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl V, Sayı 18, s. 33-46 (2005).
Bulut, Ali, “İbn Madâ'nın Arap Dilindeki Âmil Nazariyesine Yönelik Bazı Eleştirileri“, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl VI, Sayı 23, s. 61-74 (2006).
Bulut, Ali, “Ebû Ubeyde'nin Mecâzü'l-Kur'ân'ına Yönelik Bazı Eleştiriler“, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl IV, Sayı 15, s. 63-76 (2004).
Bulut, Ali, “el-Ferrâ’nın, Meânî’l-Kur’ân’ında Kullandığı Kûfe Dil Okulu’na Ait Terimler“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14-15, s. 323-340 (2002).
Bulut, Ali, “Kur'ân Filolojisine Dair İbn Abbâs'a Nisbet Edilen Üç Eser“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 20-21, s. 279-297 (2005).
Bulut, Ali, “Kur’ân Filolojisiyle İlgili Üç İlim Dalı (Garîbü’l-Kur’ân, Meânî’l-Kur’ân, İ’râbu’l-Kur’ân) Ve Bu Dallarda Eser Veren Müellifler (Hicrî İlk Üç Asır)“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12-13, s. 391-408 (2001).
Bulut, Ali, “Nahiv Terimlerinin Ortaya Çıkış Süreci” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VIII, Sayı 2, s. 89-104 (2008).
Bulut, Ali, “Arap Edebiyatında Berâat-i İstihlâl Sanatı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, Sayı 1, s. 77-88 (2008).

Diğer makaleler
Bulut, Ali, “Nahvin Kolaylaştırılması“ Şevki Dayf, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VII, Sayı 3, s. 203-221 (2007).
Bulut, Ali, “Nahiv Eserlerinde Takip Edilen Yöntemler”, (Tercüme), Gânim Kadûrî el-Hamd, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C VIII, Sayı 1, s. 375-387 (2008).
Bulut, Ali, Hamza b. Turgud Aydınî ve Belâgate Dair “el-Hevâdî fî Şerhi'l-Mesâlik“ Adlı Eseri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 22-23, s. 275-291 (2007).

BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
Bulut, Ali, “Arapça Öğretiminin Genel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri”, “Yabancılara Arapça Öğretiminde Ortaya Çıkan Problemlere Muasır Bakış” Azerbeycan / Bakü 2008, s. 100-113.
“Hamza b. Durgûd el-Aydinî ve kitâbühü’l-müsemmâ el-Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik”. Mu’temeru’l-lugati’l-Arabiyye beyne’l-izdihâr ve’l-inhisâr, el-Meclisü’l-âlemî li’l-lugati’l-Arabiyye, 24-25 Mayıs 2011, Beyrut, Lübnan.
“Et-Tecribetü’t-Türkiyye fî ta‘lîmi’l-lugati’l-Arabiyye kadîmen ve hadisen”, Mu’temeru el-luga ve’l-avleme, Câmiatü’l-Muntûrî, 28-29 Mayıs 2012, (ed-Dirâsâtü’l-lugaviyye, muhâdarârtü’l-mülteka’devlî, el-Luga ve’l-avleme, yevmey 28-29 mây 2012, s. 253-262, Konstantine, Cezayir).
“Talîmü’l-lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ el-yevm”, Mu’temeru’l-Lugati’l-Arabiyye, cisri’t-tevâsuli’l-hadârî… el-vâkı ve’t-tumûhu’l-müstakbelî, Câmiatü’l-ulûm ve’t-teknûlucyâ, 19-20 Mart 2013, Sana, Yemen.
“Eseru’l-Kur’âni’l-Kerîm fi’l-edebi’t-Türkî, el-İktibâs mine’l-Kur’ân-‘l-Kerîm fi’l-edebi’t-Türkî” (Kur’ân-ı Kerîm’in Türk Edebiyatına Etkisi, Türk Edebiyatında Kur’ân-ı Kerîm’den İktibas), Mu’temeru müsâhemetü’d-dirâsâti’l-Kur’âniyye fî isrâi’l-bahsi’n-nakdiyyi’l-edebî ve’l-lugavî, Câmiatü’d-duktûr Yahyâ Fâris bi’l-Midiyye, 22-23 Nisan 2014, Midiyye, Cezayir.

“Tedrîsü’l-lugati’l-Arabiyye fî Türkiyâ el-yevm”, 18 Aralık Dünya Arapça Günü Uluslar arası Paneli, 18.12.2014, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.

El-Lugatü’l-Arabiyye fî Türkiyâ ke-hidme umûmiyye mine cli terkıyeti’l-mevridi’l-beşerî, Mu’temeru’l-müessese beyne’l-hidmeti’l-umûmiyye ve idârati’l-mevâridi’l-beşeriyye, Büleyde Üniversitesi 2 – Lûvinis Ali, Cezayir, 17-18 Kasım 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Bulut, Ali, “Filolojik Tefsirle Rivâyet Tefsirinin Buluşma Noktası” Zeccâc'ın Meâni'l-Kur'ân'ı”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul 2008, s. 313-331.
Bulut, Ali, “Kur’ân-ı Kerim’in Anlaşılmasında Belâgatin Rolü: Tevriye Sanatı Örneği”, Kur’an ve Tefsir Akademisi, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İstanbul 2009, s. 67-92.
“Medâ Fâiliyyeti İhtiyari’l-Elfâzi’l-Müştereke Beyne’l-Arabiyye ve’t-Türkiyye fî Talimi’l-Arabiyye li’l-Etrâk Kitâbü’l-Kavâidi’l-Müşeccia Enmûzecen”, “Meâlim alâ Tarîkı Teysîri Talimi’l-Lugati’l-Arabiyye li’t-Talebeti’l-Etrâk, 18.01.2018, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.