Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası 4

Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası 4
Tasavvuf İkliminde Kişilik İnşası-4, Ali Bulut Eserleri

Bu eser; derin bir manevi yolculuğa çağıran ve yüzyılları aşan değerli bir hazinenin takdimidir. Meşhur sûfi Ferîdüddin Attâr'ın (ks) hayatının son döneminde kaleme aldığı Tezkiretü’l-Evliyâ'dan seçmeler içerir. Eserde okuyucuya tasavvuf ehlinin hayatından incelikler ve hikmet dolu sözler sunulmuştur. Eserin başlıca özellikleri şöyledir:
•  İlk önce Ferîdüddîn Attâr'ın (ks) kısaca hayat hikâyesi aktarılmıştır. Burada, onun eseri kaleme almasının sebepleri on iki madde halinde sıralanmıştır. Bu sebeplerin anlatımında, hayatın her aşamasında faydalanabileceğimiz, mücevher misali kıymetli bilgiler de verilmiştir.
* Konular alfabetik olarak sunulmuştur. 
* Eserde adları geçen âlimler ve sûfiler hakkında, isimlerinin ilk geçtiği yerde kısa ve öz bilgiler dipnotlarda sunulmuştur. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyenler için kaynak da zikredilmiştir.
* Eserin sonunda şahıs ve kitap isimleri dizini verilmiş, bununla eserden daha kolay istifade edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu seçmeler, günümüz insanının hayatında karşılaşabileceği birçok durum için ona rehberlik edecek hikmetler ve hatıralar barındırır. Bu yönüyle okuyucuya faydalı olacağını ümit ediyoruz.